Vernieuwd proces als gedegen basis voor verzuimbegeleiding


09/07/2019

Volgens de ‘Wet Verbetering Poortwachter’ zijn werkgever én werknemer samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting van een werknemer die door ziekte arbeidsongeschikt is. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) wil werkgevers en werknemers in zo’n verzuimtraject begeleiden.

Op dit moment spelen er diverse vernieuwingen rondom het begeleiden van zieke werknemers. Zo heeft het ministerie SZW recentelijk een nieuwe handreiking voor de toepassing van taakdelegatie gepubliceerd*. Dit houdt in dat bedrijfsartsen taken mogen delegeren naar een collega maar dat deze wel onder zijn of haar supervisie en eindverantwoordelijkheid blijven. Deze maatregel is ingesteld vanwege beperkte capaciteit van bedrijfsartsen. Daarnaast is het principe van casemanagement in beweging. Deze ontwikkelingen gaven aanleiding om het werkproces te herontwerpen en daarom heeft het Sectorinstituut BPM Consult gevraagd het omvormen van het verzuimbegeleidingsproces te begeleiden.

Na het bespreken van de gewenste werkwijze met de belangrijkste betrokkenen, is de volledige blauwdruk van het proces herontworpen. Tegelijkertijd zijn alle betrokken functierollen besproken en doordacht. Als vervolg wordt er aandacht gegeven aan een goede systeemondersteuning bij dit vernieuwde werkproces.   

Meer weten over (her)ontwerp van verzuimprocessen? Vraag het Wim Klop

*Bron: Werkwijzer Taakdelegatie, Ministerie van SZW, februari 2019.

  • aerial-3242869_1280.jpg