Wet kwaliteitsborging (2018)


01/05/2017

De kans is groot dat de bouwsector per 1 januari 2018 krijgt te maken met private kwaliteitsborging, volgens Joep Reats van Bouwend Nederland. De wet, die al door de 2e kamer is goedgekeurd, schrijft voor dat bouwers de verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van datgene wat ze opleveren. Ze moeten bewijzen dat een woning aan het Bouwbesluit voldoet, en dit wordt dan vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Dit heeft voordelen omdat het fouten en problemen kan voorkomen en helpt om faalkosten te reduceren, maar het brengt ook een administratieve last met zich.

Wat zijn de gevolgen en kunt u zich hierop voorbereiden?
Centraal staat de verantwoordingsplicht gedurende het gehele bouwproces. Dit heeft impact op twee niveaus: 1. Voor iedere leverancier en onderaannemer; Hoe ga je deze dossiervorming verankeren in je werkprocessen, zonder dat dit de flow (lean) stagneert? 2. Op ketenniveau, voor de hoofdaannemer; Hoe borg je dat al je ketenpartners (onderaannemers en leveranciers) de juiste bijdrage leveren aan de dossiervorming waarvoor jij eindverantwoordelijk bent? Welke gegevens worden wanneer en hoe aangeleverd?

De antwoorden op deze vragen verschillen per situatie. Van belang is om je eigen werkprocessen en als hoofdaannemer het ketenproces op orde te hebben. In een QuickScan workshop faciliteren wij de eerste boost voor uw (keten)proces. Zo krijgt u grip op de a.s. implementatie van de nieuwe wet.

Meer weten, neem dan contact op met Jeroen van de Vliert.

  • den-haag.jpg