• Sector: Onderwijs
  • Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van Terra, Dollard College en rsg de Borgen. Dit onderwijs kenmerkt zich door het bijbrengen van brede vaardigheden en de zorg voor een goede doorstroom. Binnen Onderwijsgroep Noord werken zo’n 1400 medewerkers op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe.

  • Aanleiding

    Er is een nieuwe besturingsfilosofie, die inzet op kanteling naar een organisatie waarin regelvermogen, betrokkenheid en kwaliteit veel meer in de uitvoerende teams ligt. De rol van het College verschuift daarin van instructief naar meer faciliterend. Teneinde deze verandering te bewerkstelligen, is een samenhangend programma nodig.

  • Aanpak

    Om te komen tot een volledige programmaplanning ondersteunt BPM Consult door het in kaart brengen van alle programmalijnen, het opstellen van Project Initiatie Documenten, het benoemen van onderlinge projectafhankelijkheden en het ontwerpen van de werkwijze van het proigramma.

  • Resultaat 

    Een samenhangend, beheersbaar programma, waarbij door de activering van de eigen verantwoordelijkheid in de uitwerking en het kunnen dromen, een stap gezet is in de versterking van het aanpakkend vermogen. Hierbij zijn belangrijke randvoorwaarden geschapen voor het eigenaarschap van (deel)projecten en de gezamenlijke ambitie.